Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem – Managementsamenvatting Businesscase SHOG

Managementsamenvatting Businesscase SHOG

Op 17 september heeft de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem haar businesscase gepresenteerd aan de Gorcumse gemeenteraad. Hierin worden de effecten van het vestigen van een hbo-opleiding in Gorinchem beschreven: meer economische en sociale dynamiek. Deze Businesscase voor de realisatie van de opleiding hbo Creative Change Management in Gorinchem is in opdracht van de stichting opgesteld door adviesbureau Berenschot. U leest hier de belangrijkste conclusies.

De SHOG heeft de ambitie om breed, uitdagend en residentieel onderwijs in het hoger beroepsonderwijs te organiseren, gevestigd in Gorinchem. Dit onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de regio Gorinchem.

Daarbij heeft de SHOG de volgende keuzes gemaakt:

 • Start eerste collegejaar in 2022,
 • Samenwerking met een bestaande hogeschool als nevenvestiging in Gorinchem.
 • Inzet op een nieuw CROHO en dus geen – ook niet tijdelijk – gebruik maken van een bestaand CROHO.
 • Bekostigde opleiding, en dus alleen onbekostigd als de macrodoelmatigheidstoets niet behaald wordt, maar de toets nieuwe opleiding wel.
 • Maximaal 600 ingeschreven studenten per cursusjaar.
 • Intensief onderwijs: Een docent-studentratio van gemiddeld 1 docent op 15 studenten.
 • Aantrekken topdocenten en ontwikkeling en verbetering curriculum in going concern.
 • Huisvesting in het centrum van Gorinchem door aankoop of huur van het pand aan de Groenmarkt 8.
 • Extra inkomsten genereren door het creëren van een ontmoetingsplek door middel van vestiging van horeca in het pand aan de Groenmarkt.

Om dit te realiseren zijn de volgende verwachtingen uitgesproken en investeringen noodzakelijk:

 • Instroom van 20 tot 60 studenten vanaf 2022, met een groei van 14%, een uitval na het eerste jaar van 5%, diplomarendement na vier jaar van 90% en na vijf jaar 100% van de studenten die starten in het tweede jaar.
 • Aanstellen 3 kwartiermakers om ontwikkeling van de nieuwe hbo- opleiding te versnellen.
 • Structurele bijdrage vanuit participerende stakeholders in een (voor)financieringsfonds, betaalde (afstudeer)opdrachten en/of de inzet van resources voor het onderwijs (als docent of terbeschikkingstelling van onderwijsruimten).

Het gevolg van de keuzes van de SHOG is:

 • Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met hbo-instellingen, maar er is nog geen concrete samenwerkingspartner gevonden. Dit is een belangrijke opdracht van de kwartiermakers.
 • Inzetten op een nieuw CROHO: hiermee is meer tijd en daarmee meer kosten gemoeid dan aansluiten bij een bestaand CROHO.
 • Bekostigde opleiding: benodigd hiervoor zijn de macrodoelmatigheidstoets en de toets nieuwe opleiding. Wanneer de opleiding beide toetsen positief doorloopt, kan de SHOG collegegeld van de studenten incasseren en ontvangt de opleiding de dan geldende rijksbekostiging.
 • Financieringsbehoefte 7,5 miljoen
 • De kosten van de 3 kwartiermakers zijn in de businesscase meegenomen in de opstartkosten van de nieuwe opleiding.
 • Afdracht aan samenwerkingspartner voor organisatiekosten (bestuur, ict, salarisadministratie beleid, etc.) zijn reëel.

De samenvattende conclusie van de businesscase is

Conclusie 1: De SHOG streeft naar een studentenpopulatie van maximaal 600 met een gemiddelde instroom van 150 studenten per jaar. Gegeven de gemaakte keuzes is het studentenaantal in 2033 het aantal ingeschreven studenten voorspeld op 592 studenten.

Conclusie 2: Bij de gegeven instroom waarbij verwacht wordt dat de opleiding start met een aantal studenten tussen 20 en 60 studenten en dat de instroom groeit met 14% per jaar is naar verwachting ongeveer in de jaren 2029, 2030, 2031 het exploitatieresultaat positief.

Conclusie 3: Bij de gegeven studentengroei en gemaakte inschattingen voor baten en lasten is een additionele financiering benodigd van ongeveer 7,5 miljoen euro.

 

Update: we hebben onze activiteiten voor het realiseren van een HBO-opleiding in Gorinchem vooralsnog gestaakt. Lees de update